is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om hulp te zoeken bij den hemelschen Vader, en ia eenvoud en opregtheid den bijstand af te smeeken van den Heere Jezus. De Vader en de Zoon 1) hebben mij aangenomen 8), en zij nemen deel in mijn lot. Ik moet dus mijn gemoed voor God uitstorten en aan Hem mijn leed klagen.

'k Riep tot den Heer met luider stem, Ik smeekte en riep vol angst tot Hem; 'k Heb voor Zijn aangezigt mijn klagt In mijn benaauwdheid voortgebragt8).

Dus moet ik van Hem vragen, dewijl Hij mijn vader is en ik onbekwaam ben om alle bezwaren te overwinnen, welke gedurig in mijn beroep voorkomen, — dat Hij mij genadig gelieve te leiden en in staat te stellen, om naar eisch te handelen. Dan mag ik geloovig vertrouwen, dat God mijn gebed zal verhooren; zoodat ik bemoedigd kan trachten, om mijn pligt te doen en mijn taak te verrigten, omdat Zijne hulp mij in den nood niet zal ontbreken. Ik moet verwachten van den Heere de bestiering naar Zijn raad 4), en van Hem alleen hopen op uitkomst 6); dan zal ik niet beschaamd worden, en ondervinden bij ervaring dat ik in gemeenschap leef met den Vader en den Zoon.

jj Gezang 96. — 2j Gezang 39. — 3) Psalm CXLII:1. — .*) Psalm CXXX : 3. — B; Psalm LXVIII : 10.