is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid, dewijl men Hem behoort te behagen in alles. Dit wordt duidelijk geleerd in de volgende bijbelteksten;

1 Thess. IV: 11, 12. En dat gij u benaarstigt stil te zijn en uwe eigene dingen te doen, en te werken met uwe eigene handen, gelijk wij u bevolen hebben; opdat gij eerlijk wandelt bij degenen, die buiten zijn en geen ding van noode hebt.

2 Thess. III: 10—12. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat zoo iemand niet wil werken, hij ook niet ete. Want wij hooren dat sommigen onder u ongeregeld wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. Doch den zoodanigen bevelen en vermanen wij door onzen Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende hun eigen brood eten.

Epheze IV: 28. Die gestolen heeft, stele niet, meer, maar arbeide liever, icerkende wat goed is met de handen; opdat hij hebbe mede te deelen dengene, die nood heeft.

Voorzeker verschaft de Heere God ons in het algemeen de levensbehoeften, door middel van een beroep. Evenwel moeten wij verstaan, dat dit niet de reden is, waarom het onze pligt is om te arbeiden; maar laat ons bedenken, dat indien het onderhoud van ons bestaan afhankelijk was van onze bekwaamheid in onze betrekking, dat wij dan nimmer zonder zorg zouden zijn. Immers anders zouden wij bekommerd ons zeiven telkens afvragen: