is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermaand wordt of den raad gegeven, om te voorzien voor tijd van nood door te sparen en te bewaren.

Dikwijls acht de Heere God het noodig, om ons te beproeven door tegenspoed, gebrek aan werk of krankheid in ons gezin en zorgen in onze zaken; zoodat wij door meer uitgaven bij minder ontvangsten in benarde omstandigheden verkeeren ; maar dan kan dit eene kastijding zijn, omdat wij niet als Zijne rentmeesters volgens onzen pligt, in Zijn dienst besteden, hetgeen ons is toevertrouwd, doch veeleer handelen alsbesliste eigenaars van onze bezitting *). Als wij dus vergeten om tijd en middelen over te laten aan den Alzegenaar 2), dan bestuurt God het soms juist derwijze, opdat door die schade, dat verlies en die uitgaven, zou verminderd worden wat wij hebben verzameld, en wij dus ons hart niet te veel zouden hechten aan aardsche dingen en alzoo Hem vergeten zouden. Gods liefde voor Zijne kinderen is zoo groot, dat Hij hen niet gerust hun eigen weg wil laten gaan, als zij Hem door afdwaling verlaten hebben 8). Evenwel indien Zijne liefderijke waarschuwingen door den Heiligen Geest niet worden behartigd, dan wordt Hij vaak door Zijne Vaderlijke liefde gedrongen om hen te kastijden. Wij hebben een treffend voorbeeld van Zijne leerrijke straf-

i) Lukas XVI : 2. — 2) Ps. XXXIV : 4. - «) ffi, XXXIII : 11.