is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liefde van Christus, mededeelzaam zijn overeenkomstig het vermogen, dat de Heere ons heeft geschonken, dan zullen wij ondervinden dat deze woorden waarheid zijn, ofschoon wij daardoor niet tot geven werden geneigd x). Op de eene of andere wijze, zal de Heere ons overvloedig vergelden door middel onzer medemenschen, voor hetgeen wij weldoen aan arme natuurgenooten en zijne behoeftige kinderen, of anders en elders toebrengen tot zijn werk, voor kerk, school, zending of dergelijken. Dan zullen wij bevinden, dat wij bij de uitkomst niet verliezen in onze tijdelijke belangen, en behalve 's hemels zegen voor ons gemoed, voorspoed mogen verwachten in onzen werkkring. Wanneer wij mildelijk mededeelen van tijdelijke bezittingen, welke de Heere ons heeft toevertrouwd en waarover Hij ons als rentmeesters heeft aangesteld, dan zal ons loon zeker en gewis ziju 3).

Nu zou men de opmerking kunnen maken i Maar indien dit waar is ten opzigte van tijdelijke bezittingen, dat hem die geeft zal weder gegeven worden, en dat hij, die in zegeningen zaait, ook in zegeningen zal maaijen, dan moeten milddadige menschen ook voorspoedig vermogend worden.

Om dit regt te verstaan, moeten wij bedenken, dat van stonden aan, als menschen

*) Spr. XXI: i. — 2) Lukas VI : 36.