is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door vloeijen. Ais wij nu ons zei ven welgemoed overgeven lï om als doeleinde te dienen voor Zijn wil, dan wordt liet kanaal van Zijne goedertierenheid hoe langer hoe wijder en dieper, en de wateren van Gods barmhartige goedheid kunnen daardoor ook te overvloediger doorstroomen.

Om nu zonder gelijkenis te spreken, wTil ik deze zaak eenvoudig en duidelijk door een voorbeeld verklaren. Allereerst zullen wij slechts gebruikt worden als middelen, om van 5 tot 10, of van 20 tot 50, 100 of 200 gulden per jaar uit te deelen; maar vervolgens geleid en geneigd worden, om tweemaal zoo veel te verdeden. Blijven wij bij voortduring ons rentmeesterschap getrouw waarnemen, dan kunnen wij misschien allengskens na verloop van weinige jaren vier maal zoo veel doen, ja zelfs langzamerhand welligt tienvoudig vermeerderen, om eindelijk vijf en twintig of vijftig-maal onzen werkkring uit te breiden, ter eere Gods en tot nut van den naasten 2). Wij kunnen niet bepalen, in hoe ver God ons zal willen gebruiken als het middel om Zijne weldaden en zegeningen, zoowel tijdelijk als geestelijk, te verspreiden en aan anderen te verstrekken; indien wij maar gewillig zijn, om ons als werktuig te laten gebruiken door den levenden God, en ons vergenoegen om slechts als een instrumentg) te zijn

1) 2 Cor. IX :7b. — 8j Ps. 95 : 4.

2) Matth. XXII: 36 — 40 —