is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen op aardsche dingen, en niet tracht om wereldsche rijkdommen te vermeerderen; maar het zijn pligt zal achten, om door God als rentmeester te worden gebruikt; dan zal hij gewillig en welgemoed blijven bijdragen, om te voorzien in de behoeften van Gods arme kinderen, of voor Gods werk in andere opzigten. Indien hij niet spaarzaam maar overvloedig daarin is, dan zal de Heere hem nog meer middelen toevertrouwen. Doch als hij daarin verandert, en Zijne hand inhoudt of alleen eigenbelang zou betrachten, om zoo veel bijeen te verzamelen, dat men van de inkomsten leven kan, — dan zal God ook den zegen inhouden, zoodat tegenspoed hem treft, of op andere wijze zal het lot hem tegenvallen.

Nu wil ik ook een paar voorbeelden aanhalen, waaruit blijkt, hoe de Heere ons vermogen laat vermeerderen, om van onze bezitting aan anderen mede te deelen, indien wij geven naarmate der middelen, welke Hij ons heeft toevertrouwd; ofschoon wij geen winkelnering hebben noch handel drijven.

Sedert eenige jaren ken ik een christenbroeder, die begreep dat het regt was, om niet slechts zijn interest, maar ook zijn kapitaal voor den Heere aan te wenden, zooals Hij hem zou aanwijzen. Zijne bedoeling was niet, om maar in blind vertrouwen zijn geld weg te geven, en teregt, want anders zou het nuttige doel gemist zijn; maar toch beschouwde hij