is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het verblijdt mij, er te kunnen bijvoegen, dat die broeder steeds voortgaat godsdienstig te leven, een godzalig leven te leiden, voor zich. zeiven in alles eenvoudig zijnde, veel meer gevende voor liefdadigheid, dan hij gebruikt voor zich zeiven of zijn huisgezin. Zoo ziet gij, lezer! hoe deze christen-broeder, door getrouw voor 's Heeren dienst te gebruiken, hetgeen hem in den aanvang was toevertrouwd, tot rentmeester werd gesteld over grooter deel dan zijn bezitting; want thans heeft hij wel driemaal meer inkomsten jaarlijks, dan voormaals het eigendom van zijn vermogen bedroeg.

Ik wil nu een ander geval mededeelen. Nog ken ik iemand, wieu de Heere een milddadig hart heeft geschonken, en deze broeder der gemeente was ruim mededeelzaam, van hetgeen de Meester hem als rentmeester *) geschonken had. Daarom werd hem ook meer toevertrouwd; want door familie-omstandigheden kwam hij in het bezit van eene belangrijke erfenis, zoodat hij thans bij zijne eigene bezitting een groot vermogen bezit. Het verheugt mij, dat ik ook van dezen christen kan getuigen, dat de Heere hem bij voortduring de genade schenkt, om Zijn eigendom te gebruiken als een rentmeester van God; zoodat hij zijn hart niet zet op zijnen rijkdom, door zijne schatten te vermeerderen, voortdurend levende als 'sHee-

i) L^ikas XVI. — Matth. XX : 15.