is toegevoegd aan uw favorieten.

Raad en bestier tot een christelijken handel en wandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vergeving hunner zonden % Daardoor is Hij onze Zaligmaker 2), de Verlosser 3) van ajlen die in Hem gelooven ter zaligheid; die d\is alleen zich aan Hem overgeven en niet op zich zei ven vertrouwen; die in Hem gelooven als den gezondene des Vaders.

De vragen, welke wij aan ons zeiven behoore^a voor te leggen, zijn eenvoudig deze: Leef ik; nog zorgeloos voor de toekomst ? Stel ik nog mijn vertrouwen in eigengeregtigheid ? Verwacht ik vergiffenis om het voornemen van mijl te zullen bekeeren 4)? of vestig ik alleen mijue hoop op Christus, die gestorven is aan het kruis om zondaren zalig te maken; dewijl Hij de Wet Gods heeft vervuld B), om zondaren te regtvaardigen?

Als dit waar is, dan zijn mijne zonden vergeven, ofschoon ik moge twijfelen, omdat ik mij dit niet met overtuiging bewust ben. De vergeving is mijn deel. Met alleen zal ik vergeving erlangen als ik sterf; maar reeds nu is mij die geschonken voor al mijne zonden °). Ik behoef dus niet te twijfelen aan den vrede des gemoeds, om gerust te vertrouwen op de vergiffenis der bekeering, zoo lang ik niet overtuigd ben van de vergeving mijner zonden. Maar ik moet op God vertrouwen, die ons Zijn

') Lukas XXIV: 47. — 2) Hand. V : 31. - 3) Kom. XI: 26; Evaug. Gez. 49 — *) Markus I : 15., — 6) Rom. VIII : 3, 4. — % Lukas VII : 47.