is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Micha 5 : 1 verklaart dat: „Zijne uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid."

2. Almacht.

Ih Jes. 9 : 6 wordt Hij genoemd „de sterke God."

„Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is, en die was, en die komen zal, de Almachtige." Openb. 1 : 8.

3. Alomtegenwoordigheid.

„Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijnen naam, daar ben Ik in het midden van hen." Matth 18 : 20.

„Leerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb, en zie Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld." Matth. 28 : 20.

4. Alwetendheid.

„Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelven niet, dewijl Hij ze allen kende." Joh. 2 : 24.

5 Onveranderlijkheid.

„Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid." Hebr. 18 : 8.

6. Hu bezit iedere eigenschap van den Vader.

„Al wat de Vader heeft, is M$n." Joh. 16 j 15. „Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichaineiyk." Col. 2 : 9.