is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Wat staat er nog meer in den Bijbel als bewijs, dat Christus stierf voor allen?

ledereen is het er over eens, dat Christus gestorven is voor hen, die behouden worden; maar de Bijbel verklaart ook stellig, dat Hij stierf voor hen die verloren gaan en daarom moet Hij voor allen gestorven zijn.

„Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zoo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf dien niet met uwe spijze voor wien Christus gestorven is." Rom. 14 i 15.

„En zal de broeder die zwak is, door uwe kennis verloren gaan, om welken Christus gestorven is?" 1 Cor. 8: 11.

„En er zijn ook valsche profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valsche leeraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen invoeren zullen, ook den Heer, die hen vrijgekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over ziehzelven brengende." 2 Petr. 2 : 1.

5. Hebt gij nog een ander bewijs?

Ja; als Christus niet voor allen is gestorven, hoe zouden wij dan alle zondaars kunnen aansporen om te gelooven, dat Hij .voor hen is gestorven? Als Hij niet voor allen stierf, zou niemand zeker zijn of Hij voor hem gestorven is, noch zou iemand veroordeeld kunnen worden, noch zichzelf veroordeelen als hij dat niet geloofde, waarvan hij geen zekerheid had. Maar Christus is voor allen gestorven en ieder moet het gelooven, of hij loopt gevaar voor eeuwig verloren te gaan.