is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zooverre wij het kunnen beoordeel en, kon God het niet onmogelijk gemaakt hebben voor den mensch om te zondigen, en hem tegelijkertijd een wezen doen zijn, dat een vrijen wil heeft; en als hij geen wezen met een vrijen wil was geweest, zou Gods groote plan met hem te scheppen mislukt zijn; want dan was hij niet naar Gods beeld geschapen.

23. Maar indien God voorzag, dat Adam vallen zou en daarmede al de zonde en ellende in de wereld brengen zou, waarom schiep Hij hem dan? Of dit eenmaal gedaan hebbende, waarom vernietigde H\j hem niet dadelijk na zijne overtreding?

Omdat God tegelijk voorzag, dat over het geheel genomen, er een grooter geluk voor het heelal uit voortvloeien zou, als Hij hem liet leven. Waarlijk, indien dit niet het geval geweest was, zou God als een liefderijk Wezen verplicht geweest zijn hem te vernietigen.

24. Is dit onderwerp niet een groote verborgenheid?

Ja, en dit is het van den beginne geweest, ook voor de diepstdenkende geesten en velen zijn er zelfs door op een dwaalspoor gebracht. Het beste is, deze bespiegelingen na te laten, en ons vast te houden aan wat God ons geopenbaard heeft. Wij weten, dat Hij de zonde haat en wij gelooven dat Hij alles in 't werk stelt om de menschen er van te verlossen en wij weten ook, dat Hem dit grootendeels mislukt, omdat Zijne soldaten dikwijls* zoo