is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods, hen aansporende, leidende en besturende in alles wat hun heiligheid, geluk en bruikbaarheid aanbelangt,

„Toen zeide de Heere: Mijn Geest zal niet in eenwigheid twisten met den mensch, dewijl hij ook vleesch is; doch zijne dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.11 Gen. 6 : 3.

„En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigneid, en van oordeel." Joh. 16 : 8.

„En mijne rede en mijne prediking was niet in bewegelijke woorden der menschelijke wijsheid, maar in betooning des Geestes en der kracht; opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der menschen, maar in de kracht Gods.11 1 Cor. 2 : 4, 5.

8. Wat bedoelt gij er mede, dat de Heilige Geest rechtstreeks spreekt tot het hart van den mensch ?

Ik bedoel hiermede, dat-Hij zich niet enkel bepaalt tot het zenden van de blijde boodschap door Zijn volk alleen of door boeken, maar dat Hij zelf rechtstreeks tot het hart van den mensch spreekt en hem alzoo Zijn wenschen kennen doet.

9. Kan men den Geest van God tegenwerken?

Ja, zekerlijk. De mensch kan den Geest tegenwerken en doet het dikwijls; door namelijk te.weigeren te doen, wat Hij hem gebiedt. Zondaren willen hunne slechte levenswijze niet opgeven, willen zicb niet aan God onderwerpen om genade te verkrijgen.