is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door het bewustzijn. Alhoewel een bekeerde weet en gevoelt, dat hij aan den eenen kant neigingen bezit, die hem tot het kwade trachten over te halen, en aan den anderen kant aansporingen tot het goede, toch weet hij, dat hij niet twee onderscheidene naturen heeft, maar dat hij slechts één persoon is. Als hij een goede daad doet, gevoelt hij, dat hij, de man, die gedaan heeft door Gods genade en tot Gods eer, en hij heeft een gevoel van voldoening daarover. En als hij slecht handelt, gevoelt hij evenzeer dat die daad door hemzelf verricht is en hij veroordeelt zichzelf daarom.

6. Is het gezond verstand ook niet tegen deze leer?

Is deze oude natuur stoffelijk, dat is, een deel van mijn lichaam, of is zij geestelijk? Als de zonde in mijn lichaam is, dat is, waarlijk een deel van mijn vleesch, dan is 't gewis, dat hoe minder er van 't lichaam is hoe beter, want dan is er ook minder vari den duivel om tegen te strijden.

En verder, als het lichaam wezenlijk zondig is, hoe wordt het gereinigd ? Vernietigen de dood of het verderf van het graf deze zondige natuur? Als dit zoo is, dan kunnen dood, verrotting en wormen doen, wat het bloed van Christus niet doen kan, evenmin als de Heilige Geest.

Als deze oude natuur een geest is, dan brengt deze zienswijze al evenveel moeilijkheden met zich, waarvan hier eenige volgen:

I. — Als er twee naturen in mij zijn, dat is twee onderscheidene geesten — een goede, en een booze —