is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!at J"? Slecht is en van alles> waarvan zit behoort v^ezen, dat het niet is zooals %

*-ZouatSÜ iemand die den zegen zocht en

VST** en dr0nk' aanraden z«n pijp en glas on te geven •

Ja dat zou ik zeker; omdat in onzen tijd en vooral m t Leger des Heils weinigen kunnen rooken of drinken, zonder te gevoelen, dat het beide verfzwisienae, schadelijke en onreine gewoonten zijn • en oif if*1J ?e .al-, zoodanig beschouwen, of indien zij siecnts in twijfel zijn omtrent hunne geoorloofdheid

i?»LU*°e\ he}jehrü;ik dadeüjk opgegeven worden* want die twijfelt is aireede veroordeeld.

o. Zijn er teksten in den Bijbel die aautoonen* dat deze gewoonten verkeerd zijn, en geheel en al een navolger van Christus onwaardig!

Ja, een groot aantal. Wij noemen er drie- maar de geheele strekking van den Bijbel en de geheela geest van het Christendom is er tegen.

„Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal uheden aannemen, en Ik zal u tot een Vader zrjn, en gjj zult Mjj tot zonen en dochteren zrjn, zegt de Heer de Almachtige." 2 Cor. 6 : 17, 18.

„Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan, gaat uit het midden van hen, reinigt u, gjj die de vaten des Heeren draagt." Jes. 52:11