is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning, waartoe zijne militaire opleiding hier op aarde hem bijzonder geschikt gemaakt heeft,

a 4Y^ar, ^7°^ er van h«t lichaam na den dood? Herleeft dat?

Ja; op den morgen van de opstanding worden de lichamen van Gods kinderen opgewekt en volmaakt gemaakt en hereenigd met de ziel, waarvan zij bij den dood gescheiden werden, en dan, volkomen verlost van alle gevolgen der zonde, wordt de heerlijke dienst van God voor immer aanvaard. Evenzoo zullen de lichamen der zondaren terzelfder tijd opgewekt en hereenigd met de geesten, die hunne metgezellen m de zonde op aarde waren, deelen in de straf, van welke zij door God niet wilden gered worden. ö

5. Is het niet eenigszins moeilijk te verklaren, hoe deze opstanding kan plaats grijpen?

Ja zeer moeilijk; doch geene moeilijkheid, hetzij om haar te verklaren of haar te begrijpen is in staat het feit aan te tasten of te wijzigen. Moeilijk valt het te verklaren en te begrijpen, hoe een graankorrel m de aarde kan vallen en sterven en herleven en daarna opschieten in schoonheid en volmaaktheid doch het feit is niet te loochenen.

„Alzoo zal ook de opstanding der dooden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelpheid, het wordt opgewekt m onverderfelijkheid; het wordt gezaaid m oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in