is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kracht. Een natuurljjk lichaam wordt er gezaaid, «en geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk licuaam en er is een geestelijk lichaam. Alzoo is er ook geschreven: De eerste mensch Adam is geworden tot eene levende ziel, de laatste Adam tot eenen levendmakenden geest:' 1 Cor. 15 :42-45.

6. Wat zijn uwe inzichten omtrent den Dag des Oordeels l

Dat er aan het einde der wereld een algemeen oordeel zal plaats vinden over alle menschen; alsdan zullen de rechtvaardigen erkend, gerechtvaardigd en beloond werden en de boozen zullen ontdekt, veroordeeld en gestraft worden.

7. Zal alsdan de wereld vergaan? Ja.

8. Wat gelooft het Leger aangaande de Tweede Komst van Christus'

Wil gelooven, dat in het laatste der dagen Christus op nieuw komen zal, op gelijke wijze als Hu heen ging, volgens Zijne eigene woorden, d.i., „op ae wolken dis hemels, ia de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen". —

De bazuin zal slaan en de dooden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wf zullen veranderd worden." 1 Cor. 15 : 52.

9. Doch hoe denkt het Leger hierover: Zal Christus bij Zijn Tweede Komst persoonlijk de aarde regeeren?