is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerstellingen van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een zeker tijdperk van bestraffing, de ziel te niet gedaan — d.i. vernietigd wordt,

8. Is deze leerstelling niet valsch?

Ja, zeer zeker.

9. Doch hoe kunt gij bewijzen, dat de straf der Hel eeuwig duren zal ?

Omdat alle rechtzinnige Christenen — d.i. zij, die werkelijk gelooven in de Goddelijkheid van en de verzoening door Jezus Christus — zulks steeds geloofd hebben; en wij zijn van meening dat de Heilige Geest, Wiens werk het is in de kerk van God de leer rechtzinnig te bewaren, niet zoude hebben geduld,-dat zij al dien tijd omtrent een zoo belangrijk onderwerp in eene dwaling verkeerden.

10. Welke andere bewijzen hebt gij voor deze leer ?

Omdat zij eene duidelijke leerstelling uit den Bijbel is.

„Maar den vreesachtigen, en ongeloovigen, en gruwelnken, en doodslagers, en hoereerders, en toovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.11 Openb. 21 : 8.

„En de rook van hunne pijniging gaat op in alle eeuwigheid." Openb. 14 : 11.

„Én zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid." Openb. 20 : 10.