is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mathysen Sr. Op pag. 6 lees ik de namen der elf eerste toegetredenen tot de belijdenis van het Evangelie : 't was 11 Juni 1882, — Ik heb groote lust hunne namen hier uit te schrijven, doch laat het maar achterwege : 't zal voldoende zijn als hunne namen mogen... nog mogen staan in het Boek des Levens des Lams,... want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dan komt 16 Maart 1883 Silo aan de orde van optreden geopend den 3™ Mei van dat jaar, eveneens het Christelijk Volksblad. Ik lees er van dato 16 Maart :

« De Heer zegene het nieuwe werk in Laeken, dat » we Silo noemden, d. i. ruste. Ik deelde ook mede het » vermoedelijk resultaat van de uitgave van het Christ. » Volksblad, dat sedert 1 Januari 1883 door mij wordt » uitgegeven ten voordeele der stadsevangelisatie. Waar» schijnlijk kunnen we rekenen op gl. 10 winst per week. »

Toen en thans, welk verschil door 's Heeren zegen! De evangelisatie-drukkerij bestond toen nog niet; die dagteekent eerst van 10 Dec. 1885, toen de snelpers uit Neerbosch ten geschenke werd gegeven. Op 19 Febr. 1886 werd die Drukkerij plechtig geopend, en daarbij teekent Ds. de Jonge eenvoudig aan :

« De Heer heeft ze ons gegeven. In Zijn Naam heb» ben wij ze geopend. Aan Hem hebben wij ze overgege» ven. Tot zijn eer zij alles wat door de drukkerij ge» schiedt.

» In tegenwoordigheid van zeer enkele vrienden, maar » toch van al mijue kinderen had de opening plaats. Op » verzoek van den drukker verguldde ik de eerste tekst, » die gedrukt was in aller tegenwoordigheid, n.1. dit korte » woord : Ons begin zij in den naam des Heeren. » Onze verwachting is van den Heere. (zie Valeton pag. 150).