is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ O, God! gij weet, ik heb geen ander doel. Ik zoek » mijn eigen eer of naam niet. Ik zoek mijn kerk niet. » Beide, ik en mijn kerk, zijn veel te slechte modellen » voor anderen. » —

*

* *

Hier zijn we genaderd tot die diep ingrijpende levenskwestie, die aan Ds. de Jonge meer strijd en gebeds gekost heeft, dan wij ooit verstaan zullen : wat hij toch beginnen zou en hoe hij toch besluiten moest, toen het hem al duidelijker begon te worden, dat hij een van beiden op moest geven : óf het ambt van herder en leeraar in de gemeente van Brussel, die eerst in 1894 een hulpprediker rijk geworden is van Rijkswege... of het gezegend en geliefkoosd werk der stadsevangelisatie er aan geven?

Prof. Valeton heeft deze zaak, die de gedachten veler harten heeft openbaar gemaakt, en zooveel pennen in beweging heeft gebracht, uitvoerig in zijn reeds meermalen aangehaald werk ter sprake gebracht, met aanwijzing waar, ook in aanleg en neiging, bij de Jonge het zwaartepunt lag (zie pag. 124, 125) en hoe de J. in zijn verslag over 1886 zich zelf over zijn besluit uit laat (pag. 127—131).

Verre zij het mij, zelfs van verre mij te wagen aan eenige beoordeeling van hetgeen de J. heeft gemeend te moeten doen, en zooals hij zijn weg daarin gegaan is... Die hem ook daarin oordeelt, is de Heer.

Maar ten bewijze, dat het hem al weêr niet te doen was om — al kan hij ook gefaald, of eenzijdig gezien en gehandeld hebben — zijn eigen weg te gaan, daarvoor sla ik weêr zijn Dagboek op, en vind daarin reeds dato 12 Nov. 1883 deze aanteekening:

« Heden gaf ik uitvoering aan wat reeds lang in mijn » hart heeft geleefd.