is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe herinnert ons zulks aan den uitroep van Simon Petrus op het schip, na den doodigen nacht van vruchteloos het net uitwerpen, en wat daarbij in zijn ontevreden gemoed mag zijn omgegaan: «Heer, ga uit van mij, want ik ben een zondig mensch.. ! » — (Luc. 5).

En het is nog wel door meer diepten gegaan, en over zeer onstuimige baren, dat onze Broeder te wandelen had, ziende op Jezus alleen:

Dat eerste Bethel bv. Daar is een tijd van komen en van gaan, van bloeien en kwijnen. Zooals Pred. 3 dit zoo schilderachtig waar voorstelt.

Evenwel doet zulks den arbeider in 's Heeren wijngaard pijn. Silo ging vooruit, 2 Mei 1885 werd het dubbel vergroot en als zoodanig ingewijd. - Maar door dien »voorspoed»... zoo teekent Ds. de J. aan: «is do belang» stelling in het werk te Bethel verflauwd. Menigmaal is » daar geen deurwachter. De Duivel maakt daarvan gebruik » om de vergaderingen te storen. Heer! uw wil geschiede ! » 't Hield op met dat eerste Bethel voor 't laatst lees ik er van dato 17 Febr. 1887 bij eene begrafenis. Zelfs ging het later in vlammen op, doch de zegen die het had afgeworpen, verteerde niet; zulks kan niet... evenmin als de auto-dafés, die het lichaam der martelaren verteerd hebben, iemands ziel ooit hebben kunnen verderven, noch zijn vrede en blijdschap ontrooven.

In Anderlecht verrees Pniël's houten tent, 1 Oct. 1885. In Veeweyde zou Bethlehem 4 Febr. 1889 tot stand komen, en Silo zou welhaast als 'n steenen kapel staan te verrijzen.

Dat alles had de Hemelsche Vader voor Ds. de Jonge en zijn biddend werken toegedacht en weggelegd, maar niet op eens, opdat hij niet door de uitnemendheid der openbaringen van Gods verrassende liefde zich zou gaan