is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente, waarop zij eene kerk bouwen kon. Dat werk werd natuurlijk aan broeder Geerling, als architect, opgedragen.

Lauweren waren er met dezen bouw niet te oogsten. Ook hierom niet: de kerk staat niet aan de straat. Ze werd op een binnenplaats gebouwd, waar het rumoer van het drukke marktplein niet doordringt. Maar mijn vader oogstte den dank van de gemeente, die van deze erkentelijkheid ook een zichtbaar bewijs gaf in eene prachtige palissanderhouten passerdoos, waarin dit bijschrift:

" De Kerkeraad der Vlaamsch-Evangelische Kerk » te Brussel, aan den Heer O. Geerling.

» Ter gedachtenis van onvermoeide en belanglooze » zorg aan den bouw besteed van op den heden inge» wijden tempel. »

Brussel 21 Oct. 1857.

Na een achttal jaren de gemeente als diaken te hebben gediend, werd mijn vader tot ouderling benoemd. Van 1869 tot 1876 was hij tevens penningmeester der kerk, en later ook lid van den Raad van Beheer (kerkvoogdij). In al deze betrekkingen deed hij in stilte wat zijne hand vond om te doen, en kwamen zijne hartelijke toewijding, zijn zeldzaam praktische blik en zijne zich steeds uitbreidende relatieën der kerk die hem lief was, ten goede.

Intusschen had zich de heer Pauwels steeds roemrijker naam verworven en werden altijd belangrijker werken aan hem opgedragen. Het leeuwendeel van den arbeid rustte daarbij op de schouders van mijn vader, dien hij tot zijn chef de bureau had gemaakt en die zijn onbepaald vertrouwen bezat. Van al de constructies, waarvan de heer P. architect was, eerst voor particulieren en later voor de Regeering, met name de forten van Antwerpen, de cazer-