is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" dent. 1'Europe au contraire disait, que le Sage viendrait » de 1'oriënt. Toutes les nations ont toujours eu besoin » d'un Sage. »

De heidenen zijn dus wel geweest zonder den historischen Christus, maar niet zonder den Zoon van God. Van de hervormers ging vooral Zwingli heel ver om de bekende schoone heidensche figuren zalig te spreken, als daar zijn: Herkules, Theseus, Socrates, Aristides, Antigonus, Numa, Camillus, de Cato's, de Scipio's, enz. enz., omdat zij het hun geschonken licht aanvaardden. Laten wij toezien, dat wij ook in deze schriftuurlijk blijven. In Rom. 3, 25 leert Paulus, dat de verzoening door Christus ook gediend heeft voor de zonde van Adam tot Christus. Met dit tot grondslag van de zijde Gods, wil ik ook met Zwingli de evengenoemde mannen met al hun evengelijken in de vóórChristelijke eeuwen prijzen als geloovigen. Het zaligspreken wil ik aan God zeiven overlaten!

Is er dus reeds een betrekking van den jZoon van God vóór zijn menschwording met het Heidendom, die betrekking moet dan van zelf veel nauwer zijn met Gods oude volk Israël. Dit wordt zoo kort en zoo krachtig als het maar kan uitgedrukt in Joh. 1, 11.

De groote rijkdom van het Israëlitische volk, waardoor het zich hoog verheffen kon boven Rome met al zijn macht en Griekenland met zijn heerlijke kunst en wijsheid, is deze, gelijk Paulus het uitdrukt (Rom. 3, 2), dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Gevoelen wij nu niet, dat Christus, die «het Woord Gods» is, de groote tusschenschakel zijn moet tusschen Jehovah en zijn Verbondsvolk? Is de Christus niet de inhoud van alle beloften Gods, aan zijn volk geschonken ? Is Hij niet de werkelijke inhoud van alle ceremoniën, waaraan de Israëlitische Godsvereering zoo rijk was? Zie Coloss. 2, 17. Paulus heeft