is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in kwaliteit van tweeden Adam, den Heiligen Geest ontvangt ten behoeve der rnenschheid, om dien dan uit te deelen (Zie Handel. 2, 33), daar wordt dus in Christus de mensehelijke natuur met de goddelijke vervuld, en, met Christus als tusschenschakel, als Middelaar Gods en der menschen, kan nu ook de mensch die hoogheerlijke bestemming bereiken. Dit is wat de Schrift noemt : gezalfd worden met den Heiligen Geest, waardoor wij de goddelijke natuur deelachtig worden (2 Petr. 1, 4). Zóó is Gods zaad in ons (1 Joh. 3, 9). Aanvankelijk heeft God zijn bedoeling in ons bereikt: wij zijn in Christus, en in Hem zijn wij volmaakt, vol gemaakt (Col. 2, 10). En wat wij nu reeds aanvankelijk zijn, als eerst-geloovigen, als bruidgemeente, dat zal met de geheele schepping eenmaal geschieden.

Begrepen wij maar wat meer, wat wij in Christus bezitten. Welk een levensopenbaring zouden wij niet kunnen daarstellen, als wij ééndrachtig zóó in Christus leefden, ons bewogen en waren, dat aan ons kon vervuld worden, wat Paulus bad voor de Efezeërs, dat in hen zou openbaar worden de uitnemende grootheid van Gods kracht, naar de werking van de sterkte van zijn macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de dooden heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand in den hemel, en heeft Hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke gemeente zijn lichaam is, en de vervulling desgenen, die alles in allen vervult! O, dan zouden de wonderen de wereld niet meer uit wezen. De krachten der toekomende Messias-eeuw zouden gesmaakt worden, als in den apostolischen tijd. Broeders, daarheen moeten wij. In Christus ligt het!

En zoo ben ik gekomen tot het 3e deel van mijn onderwerp :