is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alles aan Christus onderworpen. Volgens Efeze 1, 10 : alles wat in den hemel en wat op de aarde is vergaderd onder één hoofd.

Als vrucht van Zijn nederdaling in heerlijkheid den hemel ten slotte hebbende doen indalen in de aarde, waardoor de hemel en de aarde weder zijn vereenigd geworden. Zóó kan vervuld worden de groote Godsgedachte, dat Hij zou wonen onder de menschen De juichtoon aan het einde van het boek der Openbaringen is dan ook: de tabernakel Gods is bij de menschen (Openb. 21, 3). Nu komt de Zoon. en onderwerpt zich Dien, Die hem alles onderworpen heeft (1 Cor. 15, 28), opdat — God zij alles in allen !

Hier staan wij in eens stil! Dat versta ik niet goed, en toch moet het zóó. Alles moet in God eindigen. Maar wil dit nu zeggen, dat Christus' glans en heerlijkheid nu verdwijnen? Lost de Zoon zich nu op in den Vader? Geenszins. Alleen: het Middelaarschap zal eindigen. De schepping zal haar mondigen toestand hebben bereikt. Volkomen zal vervuld zijn, wat Christus eenmaal aanduidde aan den engen kring van Zijn discipelen als een staat van mondigheid; zie Joh. 16, 26 en 27. Dat zal alsdan op het geheel van toepassing zijn. Maar ook dan, ja, juist dan zal toch alles in den Zoon zijn vervulling en kroon hebben, gelijk de discipelen juist in dien mondigen toestand in Jezus' Naam bidden; zie nog eens Joh. 16, 26. Is het te veel gezegd, als ik zeg, dat de schepping door den Zoon zal verheven zijn tot Zijn eigen hoogte, gelijk de discipelen door Jezus genoemd worden eerst dienstknechten, dan vriendeu (zie Joh. 15, 25), en eindelijk: broeders (zie Joh. 20, 17). En zóó, in deze voltooiing van alles, legt Hij alles, en Hij zelf is in dat alles, voor den Vader neder, opdat God zou zijn alles in allen. Zóó blijft Hij toch voor alle eeuwigheid het