is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Bethel-boek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ver niet te zoeken : de geheele " leer der zaligheid » volgens de Roomsch-katholieke kerk is in flagranten strijd met de H. Schrift.

Het ligt niet op onzen weg om zulks in dit beperkte opstel over colportage nader aan te toonen en uil te werken; deze dingen zijn trouwens door en door bekend en openbaar.

Wat Rome thans is, dat heeft het zichzelven niet in een punt des tijds zoo maar eens gemaakt, maar dat is het in den loop der eeuwen in een afdalende reeks van afdwalingen allengs zoo geworden, en het wikkelt zich al vaster in dit warnet van overleveringen, decreten, ceremonien en legenden in, zoodat het er niet meer uit kan.

En nu is het een mengsel geworden van Christelijke waarheden, onchristelijke afdwalingen in de voorstelling van den weg der zaligheid, oud-testamentische ceremoniedienst van ofier, priester en tempel, lijnrecht tegen het Nieuw-testamentische in, en wat het ergste van al is : een heele serie heidensche inmengselen en tooverijen, die het eenvoudige Christelijke geloofs- en gebedsleven gewoon onkenbaar maken.

Het arme, onkundige volk nu weet niet beter, maar gaat op dat schijnsel door, en blijft geheel onkundig aan zichzelven, aan het Evangelie, en daarmede ook aan de ware kennis van God in het aangezicht van Jezus Christus, en aan den eenigen troost beide in leven en sterven.

Wie maar een weinig onder de Roomschen zich beweegt, merkt al aanstonds op, hoe onwetend de bevolking is in alles wat het hoogere leven raakt.

't Is in alles een godsdienst op 'n afstand. . het volk staat van verre en ziet het aan, maar kan er niet op ingaan.

Wat het volk ziet, is niets dan den priester in zijn