is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe wordt ik rechtvaardig voor God?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo geopenbaard, en nu hebt gij het eenvoudig zoo aan te nemen.

God heeft Christus tot zonde gemaakt in onze plaats, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Hij heeft Christus tot zonde gemaakt, tot betooning van Zijne rechtvaardigheid. Nu kan Hij rechtvaardig zijn als Hij ons vergeeft, omdat in Christus voldaan is; en Hij kan nu den zondaar rechtvaardigen, die in Christus gelooft. Uw gelooven is de daad, die Hij u toerekent, als hadt gij al de rechten der wet vervuld. Die daad is dus door Zijne genade de samenvatting geworden van alles wat van den mensch tot zaligheid geeischt wordt.

Meer behoeft niet, met minder kan het ook niet toe. Indien gij niet gelooft, dan zal God u ook niet rechtvaardigen ; want er is geen andere weg waarin Hij rechtvaardigt, dan in den weg des geloofs. Indien gij u niet laat rechtvaardigen door God, dan moet Hij u verdoemen. En dit is niet Zijn wil. Alles wat Hij doen moest om u te rechtvaardigen, heeft Hij gedaan. Het hangt nu van u af.

O, laat u bewegen

Indien gij onder den invloed des H. Geestes hongerig en dorstig geworden zijt naar de gerechtigheid, zie hier. hoe God gezorgd heeft, dat gij verzadigd moogt worden. Indien gij waarlijk hongerig en dorstig zijt, dan zult gij ook toetasten. Laat er u nu niet afhouden! God wil dat gij neemt en eet en drinkt. Hij zegt zelf: Alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Het hoeft u niets Te kosten; het is om niet. Geef niet langer geld uit voor 't geen geen brood is. Arbeid niet langer voor 't geen uw ziel niet verzadigen kan.

Gelooft gij nu? . . . .

Hoor dan wat het Evangelie zegt: Die in den Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Wij worden om niet gerechtvaardigd, uit Gods genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Vrees niet, geloof alleenlijk.

Indien gij geloofd hebt, dan heeft God u gerechtvaardigd.