is toegevoegd aan uw favorieten.

Het overwinnend Christendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getroffen worden. Iedere andere godsdienst wordt veracht en wekt tegenzin. In de tweede plaats zeide ik, dat de duivel hen, die het christelijk ideaal niet tot hun eigen standpunt hebben willen verlagen, toch ook bedrogen heeft omtrent hunne verplichtingen met betrekking tot de wereld. Ik heb in den laatsten tijd het Nieuwe Testament doorzocht voornamelijk met het doel, om meer licht te ontvangen omtrent den moedigen geest, die de eerste christenen bezielde en ik kan zeggen, dat stroomen lichts zich voor mij over dit bijzonder onderwerp verspreid hebben. Zoo geschiedt het altijd. Als God ons ziet zuchten naar licht, dan schenkt Hij het ons, maar op ééne voorwaarde: dat wij werkelijk besloten zijn het licht te volgen. Men denkt zoo dikwijls, dat men het een of ander niet zien of niet begrijpen kan, maar dat komt omdat men het niet zien wil. Ieder, die gereed is om te gehoorzamen, ontvangt altijd al het licht, dat hij noodig heeft.

Het komt mij voor, dat wij ons in de meeste gevallen een zeer verkeerd denkbeeld vormen van den vurigen en aanvallenden geest, die de eerste apostelen bezielde. De duivel heeft de christenen een soort van gehandschoenden godsdienst doen aannemen, een bedekte, vleiende wijze om het Evangelie bekend te maken. „Doe mij het genoegen dit traktaatje of dit boek te lezen, wilt gij?" „Komt gij dezen ge vierden prediker ook niet eens hooren? Zijn welsprekendheid zal u boeien buiten allen godsdienst om." Met deze schroomvallige taal spreekt men over de waarheid, en over het heil hunner zielen tot de onbekeerden. Zulks schijnt mij toe geheel ver-