is toegevoegd aan uw favorieten.

Dienen en wachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een leven van onbegrensd vertrouwen in den Zoon Gods, als zijne Heiligmaking. Toen men hem vroeg zijn getuigenis te willen afleggen, besteeg hij den kansel en sprak in eenvoudig geloof, en diep ontroerd, slechts deze woorden: „Heer, U vertrouw ik!" Deze woorden, uitgesproken met innige overtuiging, in de kracht des Heiligen Geestes, gaven den grijzen Boardman aanleiding hem onder den kansel in de armen te sluiten! Van af dien tijd droeg zijn leven het karakter van algeheele overgave aan Jezus Christus. De Heer heeft zijne macht op bijzondere wijze in Zijn knecht geopenbaard, niet slechts door zijn karakter te vormen, maar ook door hem te gebruiken om de waarheden, die in Oxford opnieuw op den voorgrond waren getreden, in de kracht des Heiligen Geestes in alle landen te verkondigen. Zijn getuigenis, te zamen met zijn geheiligd leven, werkten geweldig, en er rustte een wonderlijke zegen op zijne prediking.

In het jaar 1875 trok Stockmayer met zijn gezin naar Peseux bij Neuchatel. Daar begon hij kranken en lijdenden, naar lichaam en ziel, in zijn huis op te nemen en hij deed dit, geleid door de gedachte en ervaring, dat God eerder tot de zielen nadert, als zij een tijdlang onder den onmiddelijken invloed van het woord Gods en trouwe herderlijke zorg staan. Toen de Heer zijne pogingen zichtbaar zegende, zag hij in het aanbod van Majoor Brunnschweiler om het hem toebehoorende slot te Hauptwil, voor de zieken te gebruiken, een vingerwijzing Gods, en in den laten herfst van het jaar 1879 verhuisde hij met zijn gezin naar het slot Hauptwil, dat tot aan zijnen dood de meer beperkte plaats zijner werkzaamheden bleef.

Wat God door zijn dienst in het Slot voor velen, naar lichaam en ziel beiden heeft gedaan, kan hier niet worden gezegd en zou ook niet zijn in den geest van den overledene.