is toegevoegd aan uw favorieten.

Dienen en wachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wikkelde toestanden verstandige hulp te bieden en raad te geven. Hij zag de nooden der zielen, die hem geopenbaard werden in hun dieperen samenhang en wist ze terug te leiden tot hun oorsprong! De man die zelf zulk een teer gemoed had, en die door de tegenstrijdigheden in zijne eigene natuur zooveel geleden had, kon, aan de hand van het Evangelie, op verrassende wijze licht doen vallen op karaktertrekken, moeilijkheden in het gemoedsleven enz. Hij wist inderdaad met den moede een woord ter rechter tijd te spreken. Groot, zeer groot is het getal dergenen, die hij door zijne zielszorg uit eene volslagen verwarring des geestes teruggebracht heeft tot een gezegend leven en vruchtbaren arbeid.

De arbeid op slot Hauptwil beschouwde hij in de eerste plaats als zielszorg. Hauptwil werd een toevluchtsoord voor allerlei vermoeiden en zieken, en voor allen, die op bijzondere wijze onder de macht des duivels gekomen waren.

Men heeft wel eens gezegd, dat een Christendom, zooals hij dat verkondigde, slechts voor geestelijk bevoorrechten, voor buitengewone menschen was, maar dat het voor eenvoudige menschen bijv. voor een dienstmeisje, voor een fabrieksarbeider enz. niet geschikt was. Dit oordeel kan men echter slechts vormen, door algeheele miskenning van zijn leven en van zijn getuigenis. Hij heeft nooit de wet gepredikt, doch alles tot het geloof teruggebracht. Hij had ook geen bijzonder heiligingssysteem, maar bracht slechts het evangelie, maar dan ook het volle evangelie! De grootste rijpheid sluit de grootste eenvoud in. Dat openbaarde zich op verrassende wijze bij Stockmayer. Hoe hij het dagelijksch leven beschouwde in zijn samenhang, welke oplossing hij uit het woord Gods voor vragen uit het dagelijksch leven, voor zijn beroep, voor zijn dagelijksch brood enz. vond, daarvan