is toegevoegd aan uw favorieten.

Dienen en wachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn Opdracht.

De man, die op geheel eenige wijze zijn leven inrichtte naar dit grondbeginsel: „U vertrouw ik, Heer Jezus" en die, evenals een profeet geheel voor God op de wereld was, werd door God uitverkoren om eene bijzondere goddelijke opdracht voor zijne gemeente op aarde te ontvangen. Deze had de volmaking der gemeente tot doel.

Wat was de inhoud van zijn boodschap?

Laten wij slechts de kenmerkende punten doen uitkomen:

1. Hij verkondigde met groote zekerheid de verlossing door het bloed van Jezus Christus en dat wel in haren vollen omvang. „Aan de zonde moet de oorlog verklaard worden" zeide hij, opdat Jezus weder een volk hebbe, waarover Hij beschikken kan, een volk, dat Zijne deugden verkondigt en Hem aan de wereld openbaart. Jezus Christus moet weder Zijne gemeente hebben, eene gemeente, die door hare eenheid getuigenis aflegt, dat Hij „door den Vader gezonden, in de wereld is gekomen." Hij heeft haar sedert Pinksteren altijd gehad en Zijn geest zal niet rusten, tot Hij haar in heerlijkheid heeft, zonder vlek of rimpel op den dag Zijner openbaring. Zijn getuigenis van de verlossing door het bloed van Jezus Christus was het verlossende woord voor allen, welke onder de wet leefden en in waarheid moesten bekennen: „Ik ellendig mensch! wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?"

De boodschap van de verlossing door het bloed van Jezus was het machtige getuigenis van zonde en