is toegevoegd aan uw favorieten.

Dienen en wachten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

biddend neer. Dat is niet slechts op deze eene plaats. De gestalte van het Lam Gods vinden wij door heel de Openbaring heen.

Maar laten wij de zaak eens praktisch beschouwen als het er nu om gaat hoe wij het wezen van het Lam tot het onze maken, hoe wij, trotsche, weerbarstige leeuwen, de lammeren-natuur aannemen; bij ons, waar ieder gelijk wil hebben, ook reeds de kinderen op school, en de gymnasiasten, om van de studenten en officieren maar heelemaal niet te spreken, want daar geldt de wet: Laat u niets gezeggen! De wet tusschen de naties, die weerbarstige leeuwen-wet, waar ieder verachtelijk is, die niet terug scheldt! Op welk een trap staat toch onze hedendaagsche samenleving! Een officier, die alles verdraagt, zonder den mond open te doen, kan het in zijn regiment niet meer houden, hij kan niet meer bestaan. En de Staten vermoeden daar niets van; dat zijn geheimen der onzichtbare wereld, dat het Christendom — niet het moderne — maar het bijbelsche — 't karakter van het Lam draagt.

Ik vraag u: Hoe kunt gij weten dat gij bestemd zijt om u te laten vervormen tot een Lam, naar het beeld van uwen Heiland, Die den mond niet opendeed? Op een zeer eenvoudige wijze. God brengt u niet met dwang uit uw eigenzinnige leeuwen-natuur, die altijd gelijk wil hebben, en niets kan verdragen, en die, zoo gij niet zijt wedergeboren, geen oog heeft voor de heerlijkheid van het leven van 't Lam. Het gaat niet buiten uw wil om. God dwingt niemand in Zijn hemel te komen.

Het leven van het Lam is ongetwijfeld voor den natuurlijken mensch niet aantrekkelijk, maar als gij er toe zijt geroepen, dan zal er in uw leven een oogenblik komen, dat God u met het Lam te zamen brengt, dat er te midden van allerlei indrukken en beelden, die gij uit het Woord Gods hebt, langzamer-