is toegevoegd aan uw favorieten.

Midden-Celebes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grootendeels aan de reisbeschrijvingen der gebroeders Sarasin, die het doorkruisten. Enkele deelen werden meer bekend door de berichten van de zendelingen en ambtenaren. Inzonderheid denken wij hier aan de Minahassa, het N. O. gedeelte van het eiland, jarenlang den roem der Nederlandsche Zending. Riedel, Schwartz, Wilken en vooral Graafland maakten zich in dit opzicht verdienstelijk. Door de reizen van Schwartz en De Lange werd ook Bolaag»Mongondou beter bekend. De toenmalige assistent»resident Van Hoëvell publiceerde belangrijke gegevens over Gorontalo en andere staatjes aan de bocht van Tomini. Voor Zuid*Celebes maakte Matthes zich verdienstelijk. En uit den laatsten tijd zijn vooral te noemen Dr. Alb. C. Kruyt en Dr. N. Adriani, die de resultaten hunner onderzoekingen hebben saamgevat in een standaardwerk over de Bare'e»sprekende Toradja's. Aan dit werk ontkenen wij voor dit boekje verschillende gegevens.

Over het klimaat, de planten, de dieren, de delfstoffen enz. willen wij thans niet spreken, hoe belangrijk die ook kunnen zijn om de leefwijze der menschen te leeren kennen en begrijpen; onze ruimte laat het echter niet toe. Wij willen ons meer in het bizonder met de bevolking van Midden*Celebes bezig houden.

Het totale bevolkings»cijfer bedraagt volgens een zeer globale schatting anderhalf a twee millioen zielen. De cijfers berusten op gissingen, eenige zekerheid is vooralsnog niet te verkrijgen. De woonplaatsen der verspreide stammen van Midden»Celebes worden vooral bepaald door de bergruggen en de rivieren. Op het Noord»Oostelijk schiereiland vinden wij de To Laina of To Loindangi. Op en iets ten Noorden van het Zuid=Oostelijk schiereiland wonen de To Mori. Langs de golf van Bone de Loewoeërs en de Wadjoreezen. Tusschen deze volksstammen in wonen tal van kleine stam» men, die alle aan elkaar verwant zijn en op eenzelfde afkomst bogen, de Toradja's.

Deze naam is saamgesteld uit to = »mensch« en radja, een ouden vorm van adja = »boven«; dus «bovenlanders». Al deze stammen vormen een taaleenheid, maar hun ge» woonten, zeden en legenden wijzen er op, dat zij van verschillende kanten het land zijn binnengekomen. Kruyt verdeelt hen in drie groepen: I. De Posso'schesTodjo'sche of Oost*Toradja'sche groep; II. de Parigi'sche»Kailische of West'Toradja'sche groep; III. de Sadang.groep. De beide eerste groepen zijn blijkbaar van het Noorden gekomen. In het brongebied van de Tawaelia«rivier naderen de drie