is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kamers zijt met de levensgroote portretten van de beide leiders van het Leger, kunt gij u gemakkelijk voorstellen, dat de geest, die in dit „magazijn" van het Leger des Heils heerscht, zóó ver verschilt van dien in een gewoon magazijn in de City, als het doel van Generaal Booth's leven verschilt van dat van bv. een eigenaar van een diamantmijn, wiens eenig streven is om een reusachtig fortuin te vergaderen en dat te besteden aan weelde en genot.

De oude waarheid, dat het is de Geest, die levend maakt, kan men nagaan in alle menschelijke ondernemingen, die eene nauwkeurige beschouwing waard zijn, maar niet dikwijls zal het op eene zoo wonderbaarlijke wijze openbaar worden als in de geschiedenis van het Leger des Heils. Dat Leger heeft zich nu gevestigd in drie-en-vijftig landen en koloniën; het predikt het Evangelie van Bloed en Vuur — d. w. z. het Evangelie van het Bloed van Christus en van het Vuur des Geestes — in dertig talen; het heeft bijna vijftien duizend officieren, die overvloed van werk hebben in zijnen dienst; het onderhoudt honderdnegentig voedseldepots en toevluchten voor mannen, vrouwen en kinderen; het heeft negen-en-negentig werkinrichtingen, om bezigheid te geven aan behoeftigen en zwakken van karakter, vijftien tehuizen voor gewezen misdadigers, zes-en-dertig tehuizen voor kinderen, honderd-zes tehuizen tot redding van gevallen vrouwen, negentig landkolonie's en vier-en-twintig bureau s om werkeloozen aan arbeid te helpen. En buiten dit alles heeft het nog vele andere instellingen, te veel om op te noemen, en het is algemeen bekend, dat zijn eerwaardige leider een profeet is, die algemeen geëerd is, niet alleen in zijn eigen land, waar de Koning hem in particuliere audiëntie ontvangen heeft, maar die ook door vele andere Europeesche vorsten, staatslieden en sociale en godsdienstige leiders met alle mogelijke eerbewijzen is overladen.

De uniform van het Heilsleger brengt op 't oogenblik op