is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigeen fortuin maakte, waar zooveel rijkdom vergaderd werd, waar zooveel weelde werd ten toon gespreid en zooveel geld aan liefdadigheid werd uitgegeven, ook voor hen plaats en middelen moesten zijn om te leven. In Londen en andere groote centra van handel en nijverheid nam deze massa van hulpelooze mannen en vrouwen, met haar groot percentage misdadigers, in de tweede helft der negentiende eeuw in zoo onrustbarende mate toe, dat het vraagstuk, wat er met hen aangevangen moest worden, de meest brandende en nijpende van alle maatschappelijke quaesties werd. De uitgestootenen begonnen een toenemend gevaar te vormen voor de rest der maatschappij op dezelfde wijze als zulks het geval was met het Fransche gepeupel in stad en land vóór het uitbreken der Revolutie, en nü nog is met de uitgemergelde en vertrapte millioenen boeren in Rusland.

Er is geen gebrek geweest aan personen, die den strijd met deze ingewikkelde moeilijkheid wilden aanbinden en menig man en vrouw heeft alles verlaten in de hoop de ellende te kunnen verzachten van de diep ongelukkigen, öf uit gehoorzaamheid aan den Christus, wiens voetstappen zij volgden, óf, zooals Abu Ben Adhem, gedrongen door de liefde tot hunne medemenschen. Het licht, door deze baanbrekers hier en daar ontstoken in de donkerste plaatsen van het „Duistere Engeland", werpt ten minste nog zijn zwak schijnsel tot op eenigen afstand uit. Maar toch bereikten zij niet de groote massa van hen, die het meest licht en leiding noodig hadden. Dezen mochten zoo nu en dan al eens norsch of nieuwsgierig over den rand van den donkeren afgrond heengluren, die hen gevangen hield, zich afvragende, wat die drukte toch te beteekenen had, maar zij begrepen het niet. Wat zij zagen, was hun te hoog, te onbestemd of te ingewikkeld, dan dat het hun en huns gelijken belang kon inboezemen, en zoo deinsden zij weer terug en gaven er de voorkeur aan met hand en tand vast te houden