is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de gelukkigste huwelijken die zijn, waarin man en vrouw elkander aanvullen. Terwijl Generaal Booth vurig en driftig was, was zijn vrouw teruggetrokken en bescheiden; terwijl hij immer voorwaarts zag, het doel in 't oog houdend, wendde zij haren blik terug en overlegde de middelen en de wijze waarop men moest beginnen; waar hij dadelijk krachtdadig wilde optreden, spoorde zij aan tot voorzichtigheid en zorgvuldig beleid. Maar in hunne overtuigingen waren zij het volkomen eens.

Overeenkomst en verschil in hunne karakters kon men soms duidelijk zien, als zij beiden op hetzelfde platform optraden. De welsprekendheid en het vuur van den Generaal konden zulk eene geestdrift verwekken, konden een groot gehoor tot zulk eene hoogte opwinden, dat het scheen, alsof de gemaakte indruk door niets kon en zou vergroot worden. Hij kon, om zoo te zeggen, zijn gehoor geheel „inpalmen". Maar als de storm van opwinding bedaard was, en Mrs. Booth naar voren trad, konden hare woorden het vuur opnieuw doen opflikkeren, en wederom was de ontroering groot, die echter op geheel andere wijze werd teweeggebracht dan dit bij haren man het geval was.

Als Mrs. Booth niets anders had gedaan dan het recht der vrouw handhaven om in 't openbaar het woord te voeren, zou zij reeds een werk van groote beteekenis volbracht hebben. Zij, die als vrouw van zulk een gevoelige natuur terugdeinsde om op eenige wijze in het openbaar op te treden, overwon haar afkeer om in 't publiek te spreken en werd weldra eene der beste spreeksters van haren tijd, terwijl zij aldus baan brak voor alle spreeksters, zoowel voor de duizenden vrouwelijke officieren in het Leger des Heils als voor de menigte vrouwen, die zonder eenige hinderpaal over alle mogelijke onderwerpen het woord voeren.

Maar Mrs. Booth deed nog veel meer. Zij stelde haar geheele leven, al haar denk- en werkkracht ten dienste van