is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oefenen op de ontzaglijke, ongebonden goddeloosheid, die

men overal kon gadeslaan.

Ofschoon William Booth het niet wist, begon zoo de kiem van het Leger des Heils reeds eene gedaante aan te nemen.

Zoo kwam hij ook in Londen, waar hij preekte op het trottoir van de Mile End Waste, en ontwikkelde zijn viervoudig stelsel, dat hieruit bestond:

ie. Tot het volk gaan met de boodschap van redding.

2e. Het volk trekken en boeien.

3e. Het volk redden.

4e. Het volk werk geven.

Ieder kan de wijze waarop hij dit stelsel heeft toegepast nagaan. Wanneer op den guren winteravond of in de brandende zomerzon alle menschen haastig een schuilplaats zoeken, en gij een schare van mannen in roode truien en meisjes met „Hallelujahoedjes" ziet staan in een kring om de donkerroode banier, zingende, biddende, sprekende, een ge e als antwoord gevende op een scheldwoord en een vriendelijk woord op een spottenden lach, dan hebt gij een voorbeeld hoe het Heilsleger gegaan is en nog gaat tot het volk „me

de boodschap van redding".

Wanneer gij den klank van tambourijn, trompet en trommel

hoort en opzienbarende aanplakbiljetten ziet, die aankondigen,

dat een bekeerde misdadiger de vergadering toe zal spreken, of dat een Hallelujavereeniging uit verre werelddeelen een opvoering zal geven, of dat „de Zangeressen uit de Spa Road", d.w.z. de muzikale arbeidsters uit een Londensche fabriek, een zanguitvoering zullen geven, dan maakt gij kennis met de resultaten van de wijze van „het volk e

trekken''» •

Wanneer krachtige mannen en verloopen vrouwen nederig

knielen op de „zondaarsbank" bij het einde van een Leger-

samenkomst, met het heilige voornemen om een nieuw leven

te leiden, en wanneer zij dan met groote inspanning vol-