is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

harden op den nauwen weg en langzamerhand hun verloren zelfvertrouwen en waardigheid herwinnen, zooals tallooze mannen en vrouwen gedaan hebben en nog doen, dan vertegenwoordigen zij het derde punt van het stelsel: „de reddingvan het volk".

En als gij verkeert in ondergrondsch Londen of de arbeiders gadeslaat in de fabrieken, of in Essex een bezoek brengt aan de landkolonie, of ver weg in Canada aan de boerenhoeven, of waar gij wilt in de drie-en-vijftig landen, waar het Leger zijne vereenigingen, korpsen en nederzettingen heeft, dan zult gij met bijzondere voldoening opmerken, hoe Generaal Booth het aanlegt om „het volk werk te geven", en dat hij op die wijze staat op den veiligen, hechten bodem van het laborare et orare.

Maar behalve dat hij duizende mannen en vrouwen in denzelfden werkkring brengt, waaraan hij zichzelven heeft gewijd met al de kracht en ijver, dien hij gedurende zijn geheele leven ontwikkelen kon, heeft Generaal Booth voor tallooze menschen gedaan, wat niemand tot dusverre voor hen had kunnen doen. Hij heeft nieuw geloof en een verheven ideaal geschonken aan den onwetende en van God vervreemde, aan den spotter en vloeker en aan den ongelukkige, die gaarne bereid was om een godsdienst te verwelkomen en aan te nemen, dien hij kon begrijpen, daar deze hem den weg wees naar het Nieuwe Jeruzalem, dat straalt in zonnelicht en vrede, terwijl daarbuiten de wereld zonder ophouden een heftigen strijd voert.

Over de geheele wereld zijn deze menigten van menschen verspreid, die, dank zij het evangelie, zooals Generaal Booth het predikte, nu eene gelukkige schare van pelgrims geworden zijn. Zij vormen de groote massa van het Leger des Heils ; in hun dagelijksch leven gaan zij voort met hunne eigene werkzaamheden, zooals zij gewoon waren vóór zij zich aansloten ; het Leger verschaft hun noch werk, noch geld, maar

3