is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

°'f ge,fa cht kermisbedden, om op ,e slapen en met de verdere benoodigdheden. En het eene ongelukkige me.sje vertelde aan het andere, dat daar, in de hoofd! straat, een schuilplaats, een haven „as, die gaarne diegenen

wdde opnemen, die bereid waren haar schandelijk leven °P te geven. J

De Generaal en zijn zoon waren bijna wanhopig, toen zij dit vernamen. Het was werk, dat riep om steun en dat zi gaarne wilden ondernomen zien. Maar hoe konden zij het doen nu hunne handen reeds overvol waren en van hunne rachten reeds zooveel gevergd werd door de vele angsten en zorgen die het werk, dat zij onder handen hadden met zich bracht? Dit had alles plaats kort na 1880, vóór het „ uister Engeland plan ontwikkeld was en vóórdat in 1885 bijzondere aandacht was gewijd aan den toestand van de gelukkige klasse van „gevallen" vrouwen. De leiders ver zetten z.ch dan ook zoo lang mogelijk tegen de smeekbeden van hunne vrouwelijke Officieren, die wilden, dat het Leger openlijk den arbeid onder prostituées zou beginnen, enkel en alleen omdat zij noch over middelen, noch over officieren beschikten die zij begrepen noodig te hebben om deze zeldzaam moeilijke taak te volvoeren.

Maar de arme, verloopen meisjes kwamen in steeds grooter geta e naar het hu.sje in East End en al spoedig zagen e leiders van het Leger in, dat dit werk op hunnen weg lag en dat dezelfde Macht, die hun bevolen had op te rukken naar andere slagvelden, hun nu beval om deze vesting des duivels aan te vallen. Toen eenmaal deze overtuiging vasten

rrkmDeeniïkregen had' t0gen °°k mCt emSt aan het

en ziin h " ^ Verhuisde naar eene andere woning

Leger "HuiS Va" Toe^ht" in het

Omstreeks dezen tijd werd het gezin van Generaal Ved bez°cht door een Jong meisje, met blauwe oogen,