is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blond haar en een frissche kleur, dat zoowel een indruk van flinkheid als van zachtheid maakte. Op achttienjarigen leeftijd had dit meisje, afkomstig uit Devonshire, de kostschool in Londen, waar zij haar laatste onderwijs ontving, verlaten en was geheel toevallig in aanraking gekomen met het Leger des Heils, dat zij alleen op een afstand en op die vage wijze kende, waarop jongedames op beschaafde kostscholen alleen met de ernstige dingen des levens kennis mogen maken. Voor zij de school voor goed verliet, had haar vader, die dokter was, gezegd, dat zij nog eens een en ander moest zien van het Londensche leven, en zoo ging zij naar allerlei partijen en vermakelijkheden.

Op een avond, toen door 't een of ander ongeval een tooneeluitvoering niet kon doorgaan, nam de directrice, uit medelijden met het meisje, dat nu een avond alleen op school zou moeten zitten, terwijl de andere meisjes reeds met Paaschvacantie vertrokken waren, haar mede naar eene samenkomst van het Leger des Heils, waarheen zij zelf had

willen gaan.

Mrs. Booth voerde o. a. ook juist dien avond het woord,

en het meisje vergat onder het luisteren hare nieuwsgierigheid

en was een en al gehoor, terwijl de eerste stralen van een nieuwen hemel en een nieuwe aarde haren geestelijken horizont begonnen te verlichten. Voordat zij naar haars vaders huis terugkeerde, was zij, ofschoon niets van de stelregels van het Leger afwetende, het toch in haar hart volkomen daarmede eens, en toen de nieuwe zending van vrouwen tot vrouwen in East End begonnen was, was zij met Cathenne Booth, de jonge Maréchale in Frankrijk geweest; daar streed zij mede in de eerste moeilijke jaren van den veldtocht in dat land, en toen zij een-en-twintig jaar was, werd zij de vrouw van den oudsten zoon van den Generaal, Mr. Bramwell

Booth. ,

Zij moest haar eigen kindje thuis verzorgen, toen het