is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den Bijbel, die ik moest beantwoorden. Maar ik had zóó weinig geleerd — want ziet u, toen ik bij de mijn ging werken, was ik pas negen jaar, — dat ik erg veel moeite had om de plaatsen in den Bijbel te vinden, die ik lezen moest om de vragen te kunnen beantwoorden.

Op een dag zat ik in den schafttijd in die lijst met vragen te kijken, toen een opzichter, die ons werk naging, bij mij kwam en vroeg, wat ik toch deed. Ik vertelde het hem, en zeide, dat ik de gevraagde plaats in den Bijbel niet vinden kon, en toen zei hij, dat hij meende ze wel voor mij te kunnen vinden. Het bleek toen, dat hij een brave man was, die belang stelde in godsdienstigen arbeid; hij bracht mij naar een kamer binnenshuis, waar wij de mijnlampen moesten schoonmaken en meer zulk soort van werk doen, zoodat ik niet langer bij de meisjes en mannen buiten behoefde te ziin. Toen mijn vader en moeder hoorden, dat ik plan had om mij bij het Leger aan te sluiten, waren zij ontzettend kwaad en had ik het thuis een tijd lang hard te verduren. Ten slotte kwam ik hier en alles was voorbij — al de angst, het rondzwerven en het schelden, en het leek mij, of ik in een andere wereld was. Maar", voegde zij er schaamrood bij, „ik ben erg dom. Ik kan niet gemakkelijk leeren, omdat ik als kind maar weinig school heb gegaan, en ik ben zoo bang, dat ik nooit geschikt zal zijn voor officier in het veld". De Kolonel stelde haar gerust met een woord van bemoediging en troost, en toen het meisje de kamer verlaten had, wendde de vrouw, onder wier toezicht het kind werd opgeleid, zich tot mij en zeide: „Zij zal een uitstekend officier worden, eensdeels omdat zij weet, wat het wil zeggen om trouw te zijn onder vervolging, maar ook omdat zij zich bewust is van hare eigene onwetendheid en gebreken".

Daarna kwam een mooi meisje binnen met een flink, vastberaden uiterlijk; in beschaafde woorden en op kalme wijze vertelde zij haar vreemde geschiedenis. Zij was huishoudster