is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij deze wondervolle beweging aan. De datum van de Zelfverloocheningsweek varieert in verschillende landen, maar eens per jaar wordt zij toch in elk land en elke kolonie waar het Leger zijne vlag ontplooid heeft, gehouden.

Zooals vele van de gunstigste en opzienbarendste trekken van het Leger, is deze week van onthouding en verdubbeld gebed het gevolg van een nijpende behoefte en van een plotselinge ingeving. Ongeveer twintig jaar geleden bleek het eene land na het andere zich op eens aan te sluiten bij de schare van Engelsche mannen en vrouwen, die tot hen kwamen met trommels en fluiten, met tambourijnen, harpen en trompetten, om luid en blijde te prediken niet een nieuw Evangelie maar een, zoo oud als het Christendom en zoo eenvoudig as de leer van den Nazarener, voordat zij verknoeid was oor de vele geslachten van dwepers en drijvers, die er hun licht over lieten schijnen, en voordat het stof der eeuwen haar heerlijke reinheid had verduisterd.

De eene overwinning na de andere kon door deze predikers van het Heil geboekt worden; zij schreeuwden op de marktpleinen en vanaf de daken, waarschuwden, dreigden, verschrikten de boosdoeners, en riepen alle menschen tot zich om zich bij den heiligen oorlog aan te sluiten. Hier en daar echter bood een citadel des Boozen krachtigen weerstand, en het beleg duurde lang en de middelen van het Leger waren met toereikend voor de overwinningen, noch voor de belegeringen. Toen de financieele spanning heel groot geworden was kwamen de leiders met hunne onuitputtelijke vindingrijkheid op de gedachte om de week der Zelfverloochening in e stellen en in het gansche Leger, van den Generaal en Mrs. Booth en hunne kinderen af tot den nederigsten soldaat toe, verloochenden de mannen en vrouwen, wier leven reeds overvloede van dagelijksche zelfopofferingen, zich nog meer.

ij eg en deze verhoogde schatting niet met een bezwaard hart aan den voet van het Kruis van Christus, maar met