is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scherpe orders regelen de beraadslagingen en daden van elk dezer talrijke Commissie's, die weer verantwoording schuldig zijn aan den Chef van den Staf, aan wien zij geregeld verslag uitbrengen van de zaken, die zij hebben afgedaan. De staf van ervaren boekhouders, die aan het Hoofdkwartier verbonden is en al de verslagen van iedere afdeeling onderzoekt en daarvan rapport uitbrengt, de waakzame Commissie's voor de uitgaven, zonder wier toestemming geen betalingen mogen geschieden, de Generale Boekhouder, die altijd in de weer is om onderzoek te doen naar en rapport uit te brengen van den finantieelen toestand en het optreden in al de velden waar het Leger, zoowel binnen- als buitenlands arbeidt, te samen met het waakzame en verstandige oppertoezicht, dat over dit alles wordt gehouden door den onvermoeiden Chef van den Staf, dat alles werkt mede om de geldelijke regelingen van het Leger van dien aard te maken, dat een scherp opmerker spoedig moet gevoelen, hoe sterk zijne officieren zich bewust zijn van het vertrouwen, dat in hen gesteld wordt, wanneer zulke groote sommen aan hunne handen worden toevertrouwd.

Het zou vermetel zijn om mijne weinige persoonlijke ervaring op 't gebied van het beheer in het Leger des Heils te memoreeren, ware het niet, dat deze misschien kan beschouwd worden als een klein bewijs van het groote, dat hier tot stand wordt gebracht. Reeds eenige jaren wordt eiken winter een som gelds te mijner beschikking gesteld, om daarvan een Kerstfeest te bereiden (met een rijk, uitgelezen Kerstmaal als hoofdmoment van den avond) aan eenige duizenden afgetobde, hongerige mannen en vrouwen boven de 60 jaar. Ieder district, waar een van deze maaltijden gegeven wordt, ontvangt een gelijk deel van deze som. Zij, die voor het in elkander zetten van het feest zorgen, zijn ervaren en vertrouwde personen, die alle mogelijke moeite doen om den armen oudjes een recht gelukkigen avond te