is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeilijke waagstukken is altijd het bijzondere kenmerkc van het Leger des Heils geweest langs zijn geheele linie en d groote omvang van hun taak vuurde de mannen, die Indie binnendrongen, tot onafgebroken inspanning en ijver aan Als men bedenkt, dat de volksmassa's in Indie godsdienstig zijn aangelegd en de meesten hunner Hindoes of Mohammedanen zijn, kan men begrijpen, dat feZ"™ zendelingen uit het Westen uittrekken met alle hoop op groote, voorspoedige overwinningen. Want -en kan zelfs zonder grondige studie van de godsdiensten van Buddha en Mahomet gemaakt te hebben, gemakkelijk inzien, dat kloof tusschen deze en den godsdienst van Ghristuswelte overbruggen is. Zonder twijfel is de Heer van het Oosten,

die zeide:

't Is valsche liefde, die slechts voor zich zelf 't Genot der liefde zoekt. Hen min ik meer,

Dan hunne vreugde en dan de mijne. Ik ga,

Zoo warme liefde baten kan, om hen En al wat leeft te redden" l)

nauw verwant aan den „Man van smarten, gemeenzaam met krankheid3). En het eenvoudige Evangelie van Mahomet zooals het was, toen het nog geschreven was op palmbladeren, leer, steenen tafeltjes en schouderbladen van geiten en kameelen, vóórdat het was uitgewerkt door verschillend

ï\ uïTï ^Het Licht van Azië", leven en leer van Buddha, naar het

T^aMït-taald naar de Leidsche Vertaling; de Statenvertaling luidt: verzocht in krankheid. N. v. . ver .