is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vruchten van al de inspanning en arbeid. In schuurtjes, kelders en loodsen kwamen deze negentiende-eeuwsche prototypen van de eerste Christenen heimelijk bijeen en brommend, herhaaldelijk terugvallend tot de oude strengheid en achterdocht, moesten de overheden erkennen, dat, als de Heilssoldaten het zwaard hadden gebracht, zij het dan alleen gebruikt hadden tegen ongerechtigheid en zonde. Maar tegelijk met het zwaard hadden zij ook de witte banier des vredes gebracht — vrede voor dit leven en volkomen vrede voor

het toekomende.

Zoo is het overal gegaan, waar het Leger op zijnen marsch een land is binnengetrokken: verzet en vervolging, gevangenschap en verbanning zijn in de meeste gevallen het deel geweest van de soldaten des Kruises. Maar het land, dat aan de roemrijke zegepralen van het Leger des Heils paal en perk zal stellen, moet nog binnengetrokken worden, en Generaal Booth is, op zijn zeven-en-zeventigjarigen leeftijd, zelf nog de voorste onder de strijders. In den zomer van 1907 kwam hij in triomf terug van een langen veroveringstocht in het Verre Oosten. Japan had zijne poorten wijd geopend om den boodschapper uit het Westen te verwelkomen, die een nieuwen godsdienst bracht, op grootere liefde gegrond dan de oude, en overal in het land der Rijzende Zon werd het hoofd van het Leger des Heils met onderscheiding en open armen ontvangen. Dit ontsluiten van een nieuw land vordert onafgebroken werk en groote tact en toen Generaal Booth persoonlijk als pionier daarheen ging, heeft hij zich evenzeer aan het gevaar van verzet en vervolging blootgesteld als zijne officieren dat elders gedaan hebben in hun onbevreesden, onzelfzuchtigen opmarsch. Op een leeftijd, waarop anderen, na een lang leven van moeite en inspanning, zich tevreden stellen met rust te nemen en jongere krachten te laten voortzetten, wat zij hebben begonnen, voert hij zijn Leger nog ten strijde, niet alleen in