is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan worden. Ook zijn er anderen, die zelfs het Leger met zijn oneindig geduld, volharding en hulpvaardigheid, niet houden kan en over wie het treurt met bitter verdriet. Daartegenover zijn er onder zijne trouwe soldaten een ongelooflijk groot aantal mannen en vrouwen, die zijn opgetrokken uit de maatschappelijk allerlaagste, ja uit misdadige kringen.

Kan men in het meest uitvoerige verdichte boek wel zooveel aandoenlijkheid aantreffen, als men ziet bij het kind, dat geboren en opgegroeid is in een omgeving) waaraan al het menschelijke vreemd is; dat gewend is aan misdaad en slechtheid in zijn meest dierlijken vorm; verhard door mishandeling en wreedheid; vermagerd en verschrompeld door gebrek aan voedsel; blootgesteld aan al de slechte invloeden, die uitgaan van de plaatsen, waar de luie, verloopen, misdadige lieden bijeenkomen, met hun ruwe, gemeene taal, hun lichamen overdekt met vuile lompen en vieze wonden, steeds jammerend en hunkerend naar voedsel? In zulk een wereld groeit het kind op, het maakt er deel van uit en wordt bezoedeld door die verdorven levenswijze; het wordt her- en derwaarts gedreven en beschouwt het leven als een wreedaardigen strijd, waarin ieder met den moed der wanhoop vechten moet om zijn plaats te behouden en om het noodige voedsel te bemachtigen, waardoor hij in het leven kan blijven. Niemand schijnt ooit tijd of lust te hebben om zich om een ander te bekommeren, ieder denkt slechts aan zich zeiven. Wee dengene, die in een zwak oogenblik tracht een medemensch te helpen! Die is verloren; hij geraakt onder de voeten van de hongerige horde, die immer voortijlt en de duisternis verzwelgt hem. Daarom ijlt ook hij maar voort, zonder er een oogenblik over na te denken, waarheen hij gaat, in blinden harstocht strijdt hij voor zijn bestaan, ofschoon het leven feitelijk niet de moeite waard schijnt en er ook in de toekomst geen hoop op iets beters daagt.

De school, waarheen hij vroeger tegen wil en dank ge-