is toegevoegd aan uw favorieten.

De merkwaardige geschiedenis van het Leger des Heils

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnen invloed hun oude kennissen een rein en toch gelukkig en voorspoedig leven leidden.

Daardoor was ik spoedig overtuigd, dat het beste middel om met het Evangelie van Christus de groote massa der bevolking te bereiken, op wie de Kerken in 't geheel geen invloed hadden, in handen lag van diegenen, die zelf tot die bevolking behoord hadden. Hierin bestond, wat men noemen mag, de kiem van het Leger des Heils. Uit deze omstandigheid is al het andere, of bijna al het andere, in onze merkwaardige propaganda voortgevloeid.

Al spoedig werd het mij duidelijk, dat zulk werk, voorzoover mogelijk, het best zou bevorderd worden door verstandige verdeeling van arbeid. Deze verdeeling sloot in: organisatie; organisatie-bestuur en bestuur-oppertoezicht. In het begin heb ik lang geweifeld, welk soort van bestuur de meeste kans had tot het doel te leiden dat ik voor oogen had. Dit kon moeilijk anders. En toch heeft juist deze onbeslistheid tot gevolg gehad, dat wij door ondervinding vele lessen hebben geleerd, die ons naderhand van het grootste belang zijn geweest.

Geleid door de omstandigheden en, naar mijn vaste overtuiging, bovenal door de goede hand van God, nam ik verschillende proeven. Ik begon met een vorm van bestuur, die zuiver vaderlijk was. Elke aangelegenheid werd geregeld door mij zeiven of mijne onmiddellijke helpers. Het groote en het kleine, hoofd- en bijzaken, al wat in verband stond met het oprichten, toezicht houden en regelen van den arbeid, — in alles werd ik gekend. Weldra bemerkte ik, dat die regeling voor mij zeiven onmogelijk was vol te houden en tevens ongeschikt was voor hen, met wie ik samen moest werken.

Daarop ontwierp ik een eenvoudiger plan. Ik verzamelde om mij heen eenige uitgelezen mannen, vertegenwoordigende de verschillende kringen of vereenigingen, die tot op dat