is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige antwoorden en onopgesmukte waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een schoonen tabernakel, en hadden we bovendien een weinigje bedrijfskapitaal.

Dit maakte, dat reeds den vorigen nazomer de tent kon worden ingewijd te Apeldoorn, welke plechtigheid het H.M. onze geëerbiedigde Koningin behaagde met Hoogstderzelver tegenwoordigheid te vereeren.

Onze vereeniging, zoo luidt het in haar statuut, grondt haar bestaan en werkzaamheden op de beginselen der Evangelische Alliantie.

Dit is, zooals niet weinigen uwer bekend zal zijn, eene corporatie, die alle geloovigen omvatten wil, die één zijn op de hoofdpunten van het christelijk belijden, naar uitwijzen der Heilige Schriftuur.

Voor den minkundige te dezer zake zij hieraan toegevoegd, dat uit het leven en arbeiden op dien zoo even aangewezen grond, voor onze vereeniging vierderlei voortvloeit.

Eerstens, dat zij Christus als haar Hoofd erkent.

Ten andere, dat de hoofdsom harer prediking is: Christus Jezus, ons geworden, „wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing.''

Vervolgens, dat zij erkent en zooveel mogelijk tracht te openbaren: de eenheid van het lichaam des Heeren Jesu Christi.

Eindelijk, dat zij de" Schriften des Ouden en des Nieuwen Verbonds, als het Woord van God eerbiedigt en alle leeringen verwerpt, die daartegen strijden.

* *

*

Of eene vereeniging als de onze recht van bestaan heeft ? Of ze nuttig hare plaats kan beslaan? Of ze noodig geacht mag worden?

Vraag dat aan al die predikanten, die het gansche jaar in overspannen drukte leven en desondanks hunne taak onmogelijk recht kunnen laten wedervaren.

Vraag het aan die schare evangelisten en godsdienstonderwijzers, die dag in, dag uit, met noeste vlijt, zich wijden aan het hun toebetrouwde werk en desniettemin zuchten onder het ontoereikende hunner toewijding.

Of wilt ge liever u niet tot de geestelijken richten, ga dan onder de leeken en vraag eens, of er nog plaats is voor meerdere werkkrachten in den dienst des Evangelies.

Het antwoord, geweldig als eene stemme veler wateren, zal eene ontroerende klachte zijn, van duizenden bij duizen-