is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige antwoorden en onopgesmukte waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnen door te brengen. Maar overkomt hem een ongeluk, verkeert hij op den spoorweg of op zee in levensgevaar, wordt hij door brand of pest of aardbeving bedreigd, dan is hij schier waanzinnig van angst; en verliest hij zijne vrouw of kinderen, zijn geld of zijn huis, zijne eer of zijne gezondheid, dan is het met al zijne verlichting gedaan! Hij is een geknakt man, zoekt zijn troost in de flesch, wordt krank van zinnen en van zenuwen, of jaagt zich een kogel door het hoofd, volgens de voorbeelden van het moderne drama.

Zijn gansche leven is vol van inconsequentiën. Hij hinkt tusschen moderne verlichting en aangeleerde kerkelijke

vormen, , gelooft noch aan Christus, noch aan de

Evangeliën, maar noemt zich bij officieele opgaven töch een christen en laat op grond van eene geloofsbelijdenis, waaraan hij zélf geen geloof slaat, zijne kinderen doopen en hunne aannemings-belofte afleggen.

Hij spreekt aan het graf van een medelid zijner Vereeniging zeer schoon over „het betere hiernamaals" en van „het toekomstig weerzien" en is verschrikkelijk bang voor den dood. Hij prijst het vrije denken en buigt zich angstvallig voor elke strijdleuze en iedere nieuwe geestelijke mode, voor de maatschappelijke zeden en gewoonten en de openbare meening. Hij roemt den eenvoud, en houdt van statie; hij zingt een loflied op de tevredenheid, en tracht hoe meer geld hoe liever bijeen te brengen; hij schat de nederigheid in anderen zeer hoog, en wil zelf steeds geprezen zijn. Hij spreekt altijd van karakter en ontwikkeling, en loopt en jaagt na elke nög zoo banale nieuwigheid of lectuur, en ieder nög zoo onzinnig tijdverdrijf, om de leegte zijner verlichte ziel te vullen. Zijn leveri is eene voortdurende tegenstrijdigheid, eigenlijk een onophoudelijke leugen. En in den diepsten grond zucht de arme ziel, gevoelt zij nu en dan hare armoede en hare naaktheid, en zou zij, wanneer het einde daar is, toch ook gaarne zalig willen worden." *)

Met het woord des geloofs gaan we tot de kinderen van onzen tijd, die van den boom der kennis willen eten ten leven.

Wij willen hun herinneren: O, weetgierige medemensch, met uw dorst naar weten en altijd meer weten, üw weten en alle weten, is, in den grond der zaak, een gelooven. Een

*) Bettex: De Bijbel Gods Woord, 2de druk, blz. 40 v.v.