is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige antwoorden en onopgesmukte waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klein zijn, het aantal kerka/deelingen is ruimschoots voldoende.

En het andere, niet minder zeker, is, dat steeds het getal groeit dergenen, die nooit een voet in eenige kerk zetten.

Om met punt twee te beginnen:

Deze laatsten het Evangelie hunner zaligheid te brengen, is de eerste bedoeling der Nederlandsche Tentzending.

Zeg nu niet: Laten ze dan naar de kerk gaan. Daar kunnen ze het hooren!

Dat doen ze nu eenmaal niet.

En of de zendingsgeest zoo vaardig is over de geloovige kerkgangers, dat zij gedurig de buren rechts en links eens vriendelijk gaan noodigen : „Komt, gaat met ons en doet als wij I" is aan redel:jken twijfel onderhevig.

Men zou, er anders meer van merken.

Neen, men laat, vrij algemeen, de menschen tamelijk ongemoeid in onkunde en godvervreemding verloren gaan.

Nu heeft bij velen die onkunde al zoo schrikbarende afmetingen aangenomen, dat de allereerste beginselen van kennis aangaande den godsdienst beginnen te ontbreken.

Daarom zouden, menschelijker wijze gesproken, velen aan de predikaties bitter weinig hebben.

De leerredenen toch, zijn zoo ingericht, dat eene zekere mate van kennis bij de hoorders wordt verondersteld en men de beteekenis van onderscheiden theologische termen en zegswijzen moet kennen, om de prediking te kunnen volgen.

Bezit men deze kennis niet, dan kan, naar den mensch gesproken, de kerkgang niet veel anders uitwerken, dan het verlangen, dat de prediker „Amen" zegge.

Welnu: omdat eene breede schare van de kerk vervreemd en aan de kerk ontzonken is, en er dien ten gevolge niet meer aan denkt naar de kerk te gaan, daarom brengen wij de kerk tot de menschen en trachten wij zöö eenvoudig over de eeuwige dingen tot hen te spreken, dat iedereen, al is hij nog zoo onkundig in geestelijke aangelegenheden, er bij kan.

Doel is het aanbrengen van deze kennis niet.

Middel slechts.

Het doel, waarnaar wij ons biddend uitstrekken, is,dat velen, die van God afleven, zichzelven zullen leeren kennen als zondaren, zich naar God zullen toekeeren, en door het