is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige antwoorden en onopgesmukte waarheden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taak en van haar heerlijk voorrecht staan, om te zijn, het licht der wereld, het zout der aarde.

Ach, dat het zoo ware!

Maar helaas, schuldige tekortkoming hier, zondige nalatigheid daar, onverschoonlijke ongestalte ginds!

Geen wonder daarom, dat zoovelen zich ontmoedigd en teleurgesteld afwenden van al, wat zich als Christelijke gemeenschap aanmeldt.

Dctdrom, geen wonder ook, dat de resultaten eener Bijbelcritiek, die, N. B. in onze dagen, waarin de vastigheden toch al zoozeer aan het wankelen zijn, het hoogste gezag helpt ondermijnen, bij velen zoo ruimen ingang vinden; al zijn dezen, voor het overgroote meerendeel, volstrekt onbevoegd, over de juistheid dier kritiek en de waarde dier resultaten te oordeelen.

Wie zich geloovige noemt en in onze ontroerende toestanden klam kalm kan blijven en zichzelf, in den schommelstoel van vromen sleur, in slaap zingen met het liedeke: „Vrede, vrede en geen gevaar! Het gaat goed! We gaan vooruit 1", hij doe het.

Ons, leden van de Vereeniging „De Nederlandsche Tentzending" is het absoluut onmogelijk.

We zijn wakker geschud. Alles in ons dringt ons te werken, zoolang het dag is. We kunnen niet laten het Evangelie te brengen als het eenig redmiddel tegen de invloeden van godvergetenheid en godverzaking, die, als een doodelijk gif, woelen in het ingewand van duizenden gedoopte heidenen, om niet te zeggen van geheele lagen der in naam Christelijke maatschappij.

Wij hebben dit evangelisatiewerk maar niet uit vrome liefhebberij ter hand genomen!

W ij kunnen niet anders.

Wij moeten!

Ik sta voor u, als de vertegenwoordiger eener kleine groep mannen, die, op geen enkel gebied, aanspraken hebben te laten gelden.

Wij zijn eenvoudige, voor het meerendeel ongeleerde mannen.

Maar wij voelen iets van den nood onzes tijds.

Van den nood der Gemeente.

Van den nood der wereld.

Onder den druk dier nooden, hebben wij ons door God